Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6837
IČ: 25159623, DIČ: CZ25159623

 

 

 

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a kupujícího při dodávkách  zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu na základě jeho objednávky. 
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny kupující prodávajícího, tj. pro fyzické a právnické osoby, které mu zašlou písemnou objednávku. 
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího (www.zeotrade.cz). Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit. Odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky je uveden na každém dodacím listě prodávajícího s tím, že kupující podpisem na dodacím listě potvrzuje, že byl obeznámen s všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a souhlasí s nimi. 
 4. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, tedy jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

II. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být prodávajícímu zaslána poštou, podána telefonicky na telefonní číslo některé z provozoven prodávajícího, tak jak je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího nebo e-mailem na elektronickou adresu, tak jak je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. 
 2. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje: 
  1. Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu společnosti či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za kupujícího jednat. 
  2. Kód objednávaného zboží dle nabídky a popřípadě také jeho popis. 
  3. Množství a jakost objednávaného zboží. 
  4. Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího). 
  5. Pracovní dobu pro dodání zboží. 
 3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat kupujícího a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou. 
 4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je prodávající povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Kupující je povinen akceptaci dodání alternativního plnění potvrdit prodávajícímu písemně. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní. 
 5. Pokud kupující odesílá prodávajícímu první objednávku, je povinen zároveň s ní odeslat své identifikační doklady, tj. výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu apod. a osvědčení o DIČ. 

 

III. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku prodávajícího dostupného na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost tištěný ceník platný pro dané období. Tištěný ceník je vydáván zpravidla pro období tří měsíců kalendářního roku. 
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené na internetových stránkách nebo v tištěném ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen nebo změnou směnných kurzů. Prodávající bude kupujícího o těchto změnách vhodným způsobem informovat. 

 

IV. Uzavření kupní smlouvy

 1. Doručením úplné objednávky kupujícího prodávajícímu podle čl. II.1. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 43a a násl. Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. 
 2. K uzavření kupní smlouvy dochází: 
  1. okamžikem doručení úplné objednávky prodávajícímu za předpokladu, že zákazník zboží objednává za aktuální cenu, 
  2. okamžikem vyslovení souhlasu kupujícího s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním zboží v delším dodacím termínu podle čl. II.4., podle toho, co nastane později. 

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží. 
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti. 
 3. Kupní cena za zboží, které prodávající na základě objednávky kupujícího kupujícímu  dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který prodávající kupujícímu vystaví. 
 4. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu prodávajícím a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a úroky z prodlení v zákonné výši v souladu s prováděcím předpisem- nařízením vlády č.142/1994 Sb.. 
 5. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po kupujícím, který má vůči prodávajícímu  neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo pozastavit dodávky zboží kupujícímu a dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí. 

 

VI. Podmínky dodání zboží

 1. Prodávající dodá zboží na své náklady a na své nebezpečí na dohodnutou adresu v dohodnutý den a v dohodnutém čase. 
 2. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat objednané zboží v co nejkratším termínu, nejpozději však do 10 dnů od přijetí objednávky . 
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží, které není uvedeno v ceníku, se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek od dodavatelů. 
 4. Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy předá kupujícímu dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží, jeho množství, váha a/nebo kalibrace v závislosti na typu dodávaného zboží. Kupující je povinen po zkontrolování zboží (viz. bod VII. \"Reklamace a záruční doba\") dodací list podepsat a potvrdit tak převzetí zboží a ostatní podmínky specifikovány v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat. 
 5. Kupující je povinen prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti kupujícího podle tohoto článku. Kupující porušením povinnosti podle tohoto článku odpovídá prodávajícímu za škodu, která mu vznikla z titulu objednané dopravy zboží nebo z titulu znehodnocení zboží
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. 
 7. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu, kterou kupujícímu předá při předání zboží spolu s dodacím listem, popřípadě odešle na adresu firmy. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje: 
  1. označení a číslo faktury; 
  2. název, sídlo, IČ, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky); 
  3. bankovní spojení prodávajícího; 
  4. datum splatnosti kupní ceny; 
  5. popis dodaného zboží, jeho množství, váhu a/nebo kalibraci; 
  6. cena bez DPH, výše DPH, celkem částka k úhradě. 
 8. Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj.prokazatelným způsobem doručit prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, prodávající vystaví kupujícímu novou. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury kupujícímu. 

 

VII. Reklamace a záruční doba

 1. Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat kartonáž a prohlédnout si zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je kupující povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 24 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady zboží přesně popsat, popřípadě uvést, jak se tyto vady projevují na celkové kvalitě zboží. Na jakékoliv pozdější reklamace nebude Prodávající brát zřetel. Prodávající reklamaci posoudí v zákonem stanovené lhůtě a v případě její oprávněnosti dle svého uvážení dodá buď náhradu, nebo poskytne dobropis na hodnotu vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo k posouzení vad nebo nedostatků na zboží ve sporných případech použít odborného znalce, popřípadě specializované odborné instituce. V případě, že tento odborný znalec nebo odborná instituce určí neoprávněnost reklamace, kupující se zavazuje nahradit prodávajícímu náklady spojené s vypracováním odborného posudku.
 2. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3 Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, tedy jedná-li se o kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tak kupující bere na vědomí, že v souladu a podle § 53 odst. 8 písm. c) ve spojení s § 53 odst. 7 Zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, nemá právo od smlouvy odstoupit, jelikož prodávající dodává zboží podléhající rychlé zkáze. 
 3. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. 

VIII. Příslušnost k soudům a řešení sporů

 1. Prodávající a kupující se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v

budoucnu vznikly z uzavřené smlouvy nebo z uzavřených smluv, nebo které

vzniknou v souvislosti s ní, včetně otázek její platnosti, jejího výkladu, realizace či

ukončení práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících nebo s ním přímo

souvisejících, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle Zák. č. 216/1994 Sb., o

rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, s vyloučením pravomoci obecných soudů tak, že rozhodne Rozhodčí soud při IAL SE podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu při IAL SE. Rozhodčí řízení bude konáno bez nařízení ústního jednání, přičemž odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba. Prodávající i kupující prohlašují, že měli možnost seznámit se s obsahem platného Jednacího řádu pro rozhodčí řízení, pravidly o nákladech rozhodčího řízení, organizačním řádem a kancelářským řádem, jejichž platné znění je uveřejněno na www.rozhodcisoud.net.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z nabídky prodávajícího. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není ve zveřejněné nabídce prodávajícího uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány individuálně. 
 2. Písemnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek vyloučeno. 
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. dubna 2009.